"It's difficult to admit the obvious"
political world

Czasy Wojenne i Powojenne

Krasnik Niemieckie sily policyjne Generalnym Gunernatorstwie

Sunday, August 2, 2009
Podejmujàc badania nad siΠami policyjnymi III Rzeszy czynimy to ze wzgl´du na ch´ç zrozumienia mechanizmów oraz sprawców narodowo-socjalistycznego terroru. Ta zasada odnosi si´ do ka˝dej instytucji totalitarnej, cywilnej, wojskowej czy policyjnej. Na poczàtku powinniÊmy zbadaç takà instytucj´. Pierwszy krok to wyodr´bnienie idei jakimi si´ kierowaΠa, a wi´c studia nad ideologià i propagandà. Po drugie opisujemy jak instytucja taka funkcjonowaΠa od wewnàtrz. Potem musimy przyjrzeç si´ jej centrali i hierarchii oraz powiàzaniom z innymi instytycjami – poczàwszy od tych najbardziej spokrewnionych. W wypadku policji przyglàdamy si´ wszystkim innym spokrewnionym cz´Êciom aparatu terroru. Nast´pnie schodzimy na najni˝szy poziom i dogΠ´bnie badamy funkcjonowanie najmniejszych agend tej instytucji w praktyce. W koƒcu przywracamy terrorowi twarz: ustalamy personalia odpowiedzialnych za zbrodnie oraz rozró˝niamy rozmaity stopieƒ odpowiedzialnoÊci za terror. >>more...

Nowe fałsze Grossa (2)

Sunday, August 2, 2009
Przytaczane przeze mnie w pierwszej czesci Nowych fałszów Grossa ( Nasz Dziennik , 29-30 lipca) >>more...
| 1 | 2 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl