"It's difficult to admit the obvious"
political world

Tajemnice dogmatów zjawiska zwanego religią holocaustu

jan bodakowski|Saturday, October 17, 2015

Zjawisko nazywane religią holocaustu ma cechy nowej świeckiej religii zlaicyzowanego Zachodu, głoszonej przez niezbyt religijnych Żydów. Celem religii holocaustu jest zachowanie jedności zeświecczonych Żydów, których wspólnota religijna w wyniku zanikania religii się rozpada.

   
Jednocześnie religia holocaustu jest nowym zjawiskiem społecznym służącym: wytworzeniu uległości gojów wobec polityki diaspory żydowskiej, usprawiedliwianiu zbrodni na Palestyńczykach, uzyskiwaniu pieniędzy (pod pretekstem odszkodowań) dla Izraela i diaspory żydowskiej.   Religia holocaustu stała się też specyficzną formą sakralizacji i mitologizacji holocaustu, który zatracił charakter wydarzenia tylko historycznego, i został wyniesiony na wyższy poziom dogmatu nowego świeckiego wyznania oraz stał się kreacją nowego języka niezbędnego do realizacji polityki żydowskiej, z wygodnym dla społeczności żydowskiej osadzaniem chrześcijan w roli zabójców.   Holocaust (z greki ofiara całopalenia) jest w religii holocaustu wszechobecnym, bezustannie aktualizowanym, zinstrumentalizowanym mitem (czasami dalekim od prawdy historycznej np. w aspekcie obsadzania Polaków w roli sprawców zagłady), centrum dzisiejszego świata do którego społeczność żydowska nieustannie się odwołuje, rdzeniem tożsamości żyda w czasach upadku judaizmu z powodu laicyzacji, mitem założycielskim Izraela (obok rasistowskich rojeń o narodzie wybranym i wynikającym z tego mitu prawie do eksterminacji Palestyńczyków), fundamentem finansowania Izraela i podstawą jego bezkarności.   Jak każda religia, tak i religia holocaustu opiera się na dogmatach, z których można wyróżnić:
Dogmat 1.   Cezura holocaustu dzieli się na tą przed holocaustem i tą po holocauście.   Dogmat 2.   Holocaust jest wydarzenie bez precedensu, centrum historii warunkujące całą rzeczywistość. Cierpienia Żydów mają być według tego dogmatu uniwersalne, wyjątkowe, ogólnoludzkie, obiektywne dla wszystkich, podczas gdy cierpienia innych narodów są subiektywne i odczuwane przez inne narody.   Inne ludobójstwa są według tego dogmatu powszednie, nieuniwersalne, ograniczone swą etnicznością. Dla tego porównywanie holocaustu z innym ludobójstwem lub co gorsze stawianie innego ludobójstwa ponad holocaust Żydów jest bluźnierstwem, zbrodnią negowania holocaustu.   Cierpienia polskich ofiary holocaustu nie mogą się dlatego - zgodnie z religią holocaustu - równać z cierpieniami żydowskich ofiar holocaustu. W konsekwencji należy mówić tylko o żydowskich ofiarach, bo ich żydowskość je wyróżnia. Według tego dogmatu holocaust Żydów jest wyjątkowy i uniwersalny, bo dotyczy Żydów. Gdyby dotyczył innego narodu nie był by już wyjątkowy, tak jak dla religia holocaustu nie są wyjątkowe cierpienia np. ponad 100 milionów ofiar komunizmu czy kilkunastu milionów ofiar głodu na Ukrainie.   Dogmat 3
  Trzeci dogmat zakłada, że holocaust jest zbyt przerażający, by ludzkość mogła go ogarnąć intelektualnie, nieporównywalny z niczym innym. Holocaust jest symbolem ostatecznego zła, ukoronowaniem zbrodni ludzkości na Żydach.   Dogmat 4
Wyjątkowość holocaustu, według czwartego dogmatu, polega też na tym, że Żydów ograbiono z godności oraz zabijano metodycznie i planowo. Takie potraktowanie żydowskich ofiar stało się dla religii holocaustu fundamentem i uczyniło z holocaustu wydarzenie sakralne.   Dogmat 5   Holocaust był dla zlaicyzowanych Żydów atakiem na samego Boga, bo Żydzi są wybranym przez Boga narodem. W obozach śmierć Żydów była wyrazem śmierci Boga. Dlatego dla religii holocaustu ofiara Żydów jest ważniejsza od ofiary Jezusa. Żydzi stali się przez swą ofiarę mesjaszem naszych czasów.   Dogmat 6   Holocaust znosi dotychczasowy stosunek ludzi do Boga, uniezależniający ludzi od Kreatora.   Dogmat 7   Cierpienie Żydów musi być trwałym elementem globalnej świadomości, a obozy- miejscami świętymi.   Dogmat 8   Zdaniem wyznawców religii holocaustu cierpienie Żydów odpowiada cały świat, a szczególnie Polacy i Kościół katolicki, chrześcijaństwo i zachodnia cywilizacja (która stała się po holocauście mniej warta niż dotychczas). Według wielu Żydów holocaust wyrasta z chrześcijańskiego antyjudaizmu, powszechnego u wszystkich chrześcijan i wyrosłego z Ewangelii. Dla tego zdaniem wielu Żydów Kościół katolicki, by odpokutować swoje rzekome winy wobec Żydów, swoje rzekome nauczanie pogardy i stygmatyzację Żydów, musi w ramach zadośćuczynienia głosić religię holocaustu i ekskomunikować tych którzy nie przyjęli niesionych przez nią dogmatów.   Dogmat 9   Polacy są biologicznie obciążeni antysemityzmem, który wyssali z mlekiem matek, co wyrażało się podczas II wojny światowej tym, że byli wrogimi obserwatorami holocaustu, za który są rzekomo współodpowiedzialni. Co gorsze dla Polaków, ich winna jest wieczna. Dlatego zdaniem wielu Żydów obozy śmierci mogły powstać tylko w Polsce, kraju wiecznych pogromów.   Dogmat 10   Żydzi po holocauście nowym i lepszym narodem od tego przed holocaustem. Holocaust wykrystalizował Żydów jako najlepszy i niepowtarzalny naród, biologicznie uszlachetnił Żydów. Żydzi z najdoskonalszych stali się naj najdoskonalszymi.   Dogmat 11   Żydzi w żaden sposób nie przyczynili się do holocaustu.   Poszywający się pod katolików modernistyczni heretycy głoszą nową teologię zwaną przewrotnie posoborową, która infekuje katolików herezjami sprzecznymi z katolicyzmem a zgodnymi z duchem religii holocaustu.   Nowa modernistyczna teologia zakazuje nawracania Żydów, traktując nawrócenie jako zabójstwo, utratę judaizmu jako utratę życia i jako akt agresji. Działalność Jezusa w obliczu holocaustu uważa za nieporozumienie, mesjasza dostrzega w Żydach, akceptuje Jezusa jedynie jako jeszcze jednego zamordowanego Żyda. Kościół jako organizacja promującą humanizm postrzega Żydów jako niedościgniony wzór dla chrześcijan, który trzeba naśladować i do którego trzeba dążyć. Holocaust uważa za ważniejszy od męki Jezusa, zrównując go ze śmiercią Jezusa.   W imię dialogu z Żydami oczyszcza przekaz Biblii z wątków drażliwych dla Żydów. Głosi, że Kościół: nauczał przez wieki pogardy wobec Żydów (co doprowadziło do pogromów i holocaustu), wychował zbrodniarzy do zbrodni holocaustu. Modernistyczna herezja zakłada że: nazizm i holocaust wyrażał antyżydowskie obsesje chrześcijaństwa, Kościół odpowiada za holocaust oraz obowiązek przeprosin za rzekomą obojętność Kościoła wobec prześladowań Żydów.   Moderniści głoszą związek Kościoła z judaizmem, judaistyczne korzenie chrześcijaństwa, zapewniają o ciągłym wybraństwie Żydów, głoszą, że odrzucenie przez Żydów Jezusa nie pociągnęło za sobą końca przymierza - wybraństwo Żydów jest nieodwołalnym powołaniem niezakończonym śmiercią Jezusa, predestynującym ich do przewodzenia wszystkim ludziom. Moderniści podkreślają możliwość zbawienia w judaizmie (poza chrześcijaństwem), epokowość holocaustu i teologiczne uzasadnienie istnienia Izraela. Postulują, by dogmaty chrześcijaństwa dostosować do religii holocaustu.   Moderniści, sabotujący Kościół katolicki, milczą o odrzuceniu i zabiciu przez Żydów Jezusa, o ksenofobicznej nienawiści i pogardzie Żydów dla cywilizacji łacińskiej, antychrześcijańskich bluźnierstwach Talmudu, prześladowaniu przez Żydów Kościoła, gdy był on nieliczny i słaby, walce z Kościołem przez wieki.   Zjawisko religii holocaustu zapoczątkował w latach siedemdziesiątych film NBC „Holocaust”. Potem powstały związane z szoah instytucje. Żydzi zyskali możliwość propagowania religia holocaustu dzięki kontroli mediów i wykorzystaniu pop-kultury. Wcześniej, po II wojnie światowej, Żydzi unikali wspomnień o holocauście i dyskryminowali jego ofiary. Wojna sześciodniowa 1968 roku i wojna Yom Kippur 1973 uświadomiły im, że są zagrożeni - poczuli potrzebę posiadania czegoś co mogłoby ich zjednoczyć. Tym czymś nie mógł być już judaizm, gdyż Żydzi bardzo szybko się zlaicyzowali.   Jan Bodakowski
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl