"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Ch@MOWO. pl; INTERNETOWE PIENIACTWO CZY :CYBER SOCIETY?

Tuesday, August 4, 2009
Dyskusję, jaką zapoczątkował  Piotr Stasiak w „Polityce",  jak też  została ona podjęta przez  innych  na  takich portalach  jak: wykop.pl, czy niepoprawnych, polonia, santa barbara, a  nawet u Racjonalisty świadczy, ze zarówno ci poprawni, jak też  racjonalisci, chcieliby , każdy ze swego punktu widzenia zabrać głos. >>more...

O PRAWDZIWY WIZERUNEK W POLSKIEJ HISTORII

Sunday, August 2, 2009
Wyrażenia używane w polskiej pamięci narodowej, która musi być kultywowana dla dobra narodu polskiego jak i świadomości narodowej Polaków, mają podstawowe znaczenie. Możemy obserwować inne narody dobrze nam znane, takie jak Żydzi i Anglicy, dla których kutywowanie ciągłości pamięci narodowej jest podstawową mądrością polityczną. >>more...

WOJNA POLSKO BOLSZEWCKA I "CUD NAD WISLA"

Sunday, August 2, 2009
Państwo Polskie ledwo zdążyło odżyć w 1918 roku, armia polska była zlepkiem pozostałości z zaborczych armii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej, szkolonych w różnych systemach uzbrojenia i wyposażonych w różnoraką broń; wówczas nie było jeszcze regularnego poboru do wojska polskiego. Pobór został zarządzony dopiero w kilka miesięcy po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości, kiedy rząd polski, w lutym 1919, dowiedział się, że Lenin i cały rząd sowiecki zdecydowali się przeprowadzić „atak Wisła”, w celu podboju Polski jako pierwszy krok w rewolucji wiatowej. Leninowi chodziło o połączenie się z komunistami w Niemczech i zagarnięcie Francji oraz Anglie.
>>more...

Traditional Jewish Attitudes Toward Poles

Sunday, August 2, 2009
Mutual prejudices and stereotypes have been harboured by both Poles and Jews, in relation to one another, for long centuries. However, few authors writing about this topic in the West have detected that Jews, no less than Poles, succumbed to a similar view of the other group, and fewer still have analyzed the impact of Jewish attitudes on mutual relations with Poles. A patently obvious yet much overworked theme in studies of Polish-Jewish relations is that of “Otherness,” with its exclusive focus on Polish attitudes toward Jews. >>more...

Massacre at Koniuchy

Sunday, August 2, 2009
On February 12, 2001, the Canadian Polish Congress wrote to Poland’s Institute of National Remembrance (Instytut Pamieci Narodowej—IPN) to initiate an investigation into a mass murder perpetrated in the village of Koniuchy (now Kaniukai, Lithuania) during World War II. According to the count of the perpetrators themselves, some 300 defenceless Poles—mostly women and children—were massacred.
>>more...

Jewish Suffring 1939 and after

Sunday, August 2, 2009
1939. In September 1939 Germany invaded Poland. By early October the country was partitioned once again. Under Nazi rule, most Jews were forced into ghettos and the community was largely annihilated through mass killings by shooting squads and killing centers. Even after World War II, Jews faced adversity under communism and did not remain in large numbers. After the fall of the Communist system in the 1990s, however, Polish Jewry has experienced revival. >>more...

Crime within crime

Sunday, August 2, 2009
25. Hungary, the Crime within a Crime The destruction of Hungarian Jewry is one of the most tragic chapters in the Holocaust. When the Germans finally occupied Hungary on 19 March 1944, the leaders of the Jewish community knew what to expect from the Nazis, as Hungary had been a refuge for thousands of Polish and Slovakian Jews, and they had been warned by the Bratislava working group that Wisliceny had promised that Hungary’s 700,000 Jews would eventually be deported. >>more...

Holocaust ;Fail to rescue

Sunday, August 2, 2009
Aid to European Jewry during the Second World War can only be dealt with in the context of the general war aims of the Allies. At all times the main concern of Britain and France, and then the United States, was the preservation of their empires and the capitalist system. The Soviet Union had no quarrel with this vision, except where its own troops actually penetrated Central Europe. London and Paris entered the war on the defensive, fearing both victory and defeat: the First World War had led to the collapse of four empires and the rise of Communism.   >>more...

Krasnik Niemieckie sily policyjne Generalnym Gunernatorstwie

Sunday, August 2, 2009
Podejmujàc badania nad siΠami policyjnymi III Rzeszy czynimy to ze wzgl´du na ch´ç zrozumienia mechanizmów oraz sprawców narodowo-socjalistycznego terroru. Ta zasada odnosi si´ do ka˝dej instytucji totalitarnej, cywilnej, wojskowej czy policyjnej. Na poczàtku powinniÊmy zbadaç takà instytucj´. Pierwszy krok to wyodr´bnienie idei jakimi si´ kierowaΠa, a wi´c studia nad ideologià i propagandà. Po drugie opisujemy jak instytucja taka funkcjonowaΠa od wewnàtrz. Potem musimy przyjrzeç si´ jej centrali i hierarchii oraz powiàzaniom z innymi instytycjami – poczàwszy od tych najbardziej spokrewnionych. W wypadku policji przyglàdamy si´ wszystkim innym spokrewnionym cz´Êciom aparatu terroru. Nast´pnie schodzimy na najni˝szy poziom i dogΠ´bnie badamy funkcjonowanie najmniejszych agend tej instytucji w praktyce. W koƒcu przywracamy terrorowi twarz: ustalamy personalia odpowiedzialnych za zbrodnie oraz rozró˝niamy rozmaity stopieƒ odpowiedzialnoÊci za terror. >>more...

An Installment in Culture Wars American view of Poland

Sunday, August 2, 2009
For several hundred years now secular utopians have been bludgeoning traditional foundations of the Western civilization. Lately, the progressives have focused on Poland as a substitute target for a larger assault on traditional American values. They have blamed Poland for anti-Semitism, including an alleged complicity in the Holocaust. This has largely succeeded because the secularists command the symbols and the language of Americas discourse. Since the sixties, they have constructed Americas new cultural framework. It is in this light that we shall consider the works of Jan Tomasz Gross, on the one hand, and of George Weigel, on the other. 1. Preaching to the choir >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl