"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Ustroj sie zmienil, antypolonizm trwa

Tuesday, August 11, 2009
Wiele wskazuje na to, że polityka finansowa ministerstwa kultury jest bardzo dokładnie przemyślana, tak jak trzon kadry, łącznie z ministrem, to są osoby odpowiednio wyselekcjonowane. Chodzi o to, żeby z jednej strony kultury polskiej (zwłaszcza kultury wysokiej) maksymalnie nie wspierać, a z drugiej, by tę, która pozostała, rozsadzać od wewnątrz kulturą różnych mniejszości albo zalewać najgorszego gatunku popkulturą. To są reguły niepisane, ale można je zrekonstruować, obserwując efekty. I jest to bardzo sprytne, bo gdy ktoś oponuje, to nazwie się go nacjonalistą albo antysemitą. Tymczasem ministerstwo kultury w Polsce jest odpowiedzialne przede wszystkim za kulturę polską.
>>more...

Tragedia "Żydów Wschodnich" i oszustwa żydowskiego ruchu roszczeniowego

Wednesday, August 5, 2009
Złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów tragicznie skończyła się w 1648 roku, w czasie powstania Chmielnickiego. Wówczas bankierzy żydowscy doszli do przekonania, że grozi im wypędzanie z Polski, tak jak to miało miejsce wcześniej w Hiszpanii i innych krajach Europy zachodniej. Berlin został wybrany do przekazu kapitałów z Polski tak, że Brandenburgia w 1701 roku była w stanie ogłosić się „Królestwem Pruskim” a następnie zainicjować rozbiory Polski, które były podstawą zjednoczenia około 350 państewek Rzeszy, po raz pierwszy ze stolicą właśnie w Berlinie. >>more...

Terror Żydów przeciwko Żydom - Część druga: Pogromy na Bliskim Wschodzie

Wednesday, August 5, 2009
Drugi akt masowego napędzania Żydów do Palestyny odbył się na Bliskim Wschodzie i był dalszym ciągiem dramatu, który odbył się w krajach satelickich w latach 1945-1947, kiedy 711,000 Żydów było wypędzone z miejsc zamieszkania i przepuszczone przez Żelazną Kurtynę przez Sowiety. Druga fala pogromów, tym razem bez NKWD, była dokonana już tylko przez bojówki sjonistyczne i spowodowała ona wygnanie 547,000 Żydów z krajów Bliskiego Wschodu. W sumie akcja masowych i brutalych przesiedleń objęła ponad milion dwieście tysięcy Żydów w latach 1945-1951. Ważnym swiadkiem historii zdarzeń tych na Bliskim Wschodzie jest Naeim Giladi. >>more...

Traditional Jewish Attitudes Toward Poles

Sunday, August 2, 2009
Mutual prejudices and stereotypes have been harboured by both Poles and Jews, in relation to one another, for long centuries. However, few authors writing about this topic in the West have detected that Jews, no less than Poles, succumbed to a similar view of the other group, and fewer still have analyzed the impact of Jewish attitudes on mutual relations with Poles. A patently obvious yet much overworked theme in studies of Polish-Jewish relations is that of “Otherness,” with its exclusive focus on Polish attitudes toward Jews. >>more...

Jewish Suffring 1939 and after

Sunday, August 2, 2009
1939. In September 1939 Germany invaded Poland. By early October the country was partitioned once again. Under Nazi rule, most Jews were forced into ghettos and the community was largely annihilated through mass killings by shooting squads and killing centers. Even after World War II, Jews faced adversity under communism and did not remain in large numbers. After the fall of the Communist system in the 1990s, however, Polish Jewry has experienced revival. >>more...

Crime within crime

Sunday, August 2, 2009
25. Hungary, the Crime within a Crime The destruction of Hungarian Jewry is one of the most tragic chapters in the Holocaust. When the Germans finally occupied Hungary on 19 March 1944, the leaders of the Jewish community knew what to expect from the Nazis, as Hungary had been a refuge for thousands of Polish and Slovakian Jews, and they had been warned by the Bratislava working group that Wisliceny had promised that Hungary’s 700,000 Jews would eventually be deported. >>more...

Holocaust ;Fail to rescue

Sunday, August 2, 2009
Aid to European Jewry during the Second World War can only be dealt with in the context of the general war aims of the Allies. At all times the main concern of Britain and France, and then the United States, was the preservation of their empires and the capitalist system. The Soviet Union had no quarrel with this vision, except where its own troops actually penetrated Central Europe. London and Paris entered the war on the defensive, fearing both victory and defeat: the First World War had led to the collapse of four empires and the rise of Communism.   >>more...

Krasnik Niemieckie sily policyjne Generalnym Gunernatorstwie

Sunday, August 2, 2009
Podejmujàc badania nad siΠami policyjnymi III Rzeszy czynimy to ze wzgl´du na ch´ç zrozumienia mechanizmów oraz sprawców narodowo-socjalistycznego terroru. Ta zasada odnosi si´ do ka˝dej instytucji totalitarnej, cywilnej, wojskowej czy policyjnej. Na poczàtku powinniÊmy zbadaç takà instytucj´. Pierwszy krok to wyodr´bnienie idei jakimi si´ kierowaΠa, a wi´c studia nad ideologià i propagandà. Po drugie opisujemy jak instytucja taka funkcjonowaΠa od wewnàtrz. Potem musimy przyjrzeç si´ jej centrali i hierarchii oraz powiàzaniom z innymi instytycjami – poczàwszy od tych najbardziej spokrewnionych. W wypadku policji przyglàdamy si´ wszystkim innym spokrewnionym cz´Êciom aparatu terroru. Nast´pnie schodzimy na najni˝szy poziom i dogΠ´bnie badamy funkcjonowanie najmniejszych agend tej instytucji w praktyce. W koƒcu przywracamy terrorowi twarz: ustalamy personalia odpowiedzialnych za zbrodnie oraz rozró˝niamy rozmaity stopieƒ odpowiedzialnoÊci za terror. >>more...

An Installment in Culture Wars American view of Poland

Sunday, August 2, 2009
For several hundred years now secular utopians have been bludgeoning traditional foundations of the Western civilization. Lately, the progressives have focused on Poland as a substitute target for a larger assault on traditional American values. They have blamed Poland for anti-Semitism, including an alleged complicity in the Holocaust. This has largely succeeded because the secularists command the symbols and the language of Americas discourse. Since the sixties, they have constructed Americas new cultural framework. It is in this light that we shall consider the works of Jan Tomasz Gross, on the one hand, and of George Weigel, on the other. 1. Preaching to the choir >>more...

The Holocaust

Sunday, August 2, 2009
The Holocaust was unprecedented, but now the precedent is there. One of the horrible lessons of the Holocaust is that it can happen again, it happened to a certain extent in Rwanda, East Timor and in Kosovo. The only way for us to relay the horrors of what happened,  its significance and to keep this from ever happening again is through "honest"  and universal education.

When you study the Holocaust, you are studying the highest level of organized hate in the history of mankind. Studying the rise of the Nazis, their extermination of the Jew's, the Roma's, the Jehovah's Witnesses and other "undesirables" is an exploration into how ordinary people canbe led into committing the ultimate horror  - genocide. "The Nazis victimized some people for what they did, some for what they refused to do, some for what they were, and some for the fact that they were." John Conway >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl