"It's difficult to admit the obvious"
political world

USA court FORCED prison term to compel signing Power of Attorney and Quit Claim Deed over the property owned in POLAND. The POLISH COURT DECIDES OTHERWISE

Charles Benson|Thursday, February 9, 2017

Over 14 years ago divorce  was granted  in the United States and in Poland. It was quite contested. Attorneys have earned a lot of money, one of them about $ 154,000 and the other $ 254,000.  Unfortunately, it was a lot of forged documents, the most outrageous was a fake bank document presented by the petitioner requesting the divorce: $ 200.000 dollars, which wasn’t showed in certificate listed in the  said bank.

USA court FORCED prison term   to compel signing Power of Attorney  and Quit Claim Deed  over  the  property  owned  in POLAND. The  POLISH COURT DECIDES OTHERWISE
  Other erroneous fact was : listed possessions in Poland without any data like  specifying the street number of the plot , a building located on the plot.  At the end , she was  awarded  a few USA properties and $375.000.00 in cash. Divorcee, a privately doctor from Chicago (which did  her diploma  in 13 years, but after third  day after  passing the exam  she started divorce proceedings), upon presentation of the American divorce decree in Polish court, started  separate legal proceedings for divorce there without informing the  other party. She lied about her former partner saying” probably he is dead”, even though he lived one mile from her home stolen in the middle of a divorce.
 Polish court did not believe in her statement and appointed ex officio court trustee that represented respondent and began searching for presumably dead. Curator representing the respondent  has led to the Polish court's decision on the division of wealth in Poland, which is to be  made in accordance with Polish law. The decision of an American was known to the  Polish court , it  was decided according to Polish law: the division of marital property in half. The subject of the whole ownership is a little complicated, this property is the comminatory as well as there are other owners having a part in it.  But the case from view of the Polish court is clear: the abolition of joint ownership and the distribution of marital property without paying attention to the judgment of the American court  as well as with accordance to other rules of legal and judicial procedures, which should be exclusively territorial, or to be  subordinated to court decisions according to the territory of a given country.   The proceedings seamed to go that way, when even  the participants including the doctor agreed in Polish court to assign part of the property to the opposing party.
 But  suddenly , the physician   didn’t like the Polish court proceedings so she turned for help to the American court, mindful to $ 254 thousand paid to the American  lawyer.  A lawyer with knowledge and connection to the court forced the 4-week prison ( with the prospect of undetermined time to be there) on other opposing party and extrapolated the required signatures from disable person in the jail.  The court forced to sign a waiver (Quit Claim Deed), power of attorney for property   in question located in Poland, incidentally defined differently now than in the American divorce decree.
   This case is so outrageous that an American court decides about  Polish territory, and also an American court directly intervene in the proceeding  of Polish court wanting to change its decision - using imprisonment and to extort signatures in prison. This type of behavior should not only be exposed, but become the subject of debate about the interference of the court of a foreign state in the territorial affairs in Poland.  Charles Benson P.S. Documents upon request SĄD AMERYKANSKI WYMUSZA WIĘZIENIEM  ZRZECZENIE  SIE WŁASNOSCI W POLSCE . POLSKI SĄD  DECYDUJE INACZEJ. A sprawa wygląda nastepująco:Ponad 14-scie lat temu   została przeprowadzona  sprawa rozwodowa w USA i w Polsce . Było to dosc  dziwne postepowanie . Adwokaci zarobili duzo pieniedzy , jeden około $154.000,   drugi $254.000. Jak zwykle bylo wiele podrobionych dokumentów, a ukoronowaniem było fałszywe  poswiadczenie bankowe  przedstawione przez powodką  wnoszącą o rozwód na $200 tys dolarów,  suma  ta  nigdy nie widniała w  certifikacie wymienionego banku, a takie poswiadczenie nigdy nie  miało potwierdzenia w  wymienionym banku. Umieszczenie posiadłosci w Polsce  bez zadnych danych jak podanie ulicy,  numery działki, czy budynku znajdujacym sie na działce, tez było kuriozalne  W koncu jednak powódka dostała kilka nieruchomosci oraz  $375000.00 w gotowce. Krewka rozwódka, a  prywatnie lekarka z Chicago( która zrobiła nostryfikację dyplomu w ciągu 13 lat, a  w 3-m dniu po zdaniu egzaminu rozpoczeła rozwodowe postepowanie  )  , po przedstawieniu amerykanskiego dekretu rozwodowego w  polskim sądzie rozpoczęła tam rozwodowe  postepowanie sądowe.   Wniosła w polskim sądzie kilka spraw rozwodowych.  Dodatkowo, lekarka owa stwierdziła, ze  jej były partner prawdopodobnie nie zyje, chociaz mieszkał 1.5 kilometra od jej skradzionego domu w trakcie rozwodu. Polski sąd nie uwierzył  w jej oswiadczenia i wyznaczył z urzędu sądowego kuratora  reprezentujacego  powoda i zaczął poszukiwania  niby umarłego.   Kurator reprezentujacy powoda doprowadził do decyzji sądu polskiego  o podział majatku w Polsce zgodnie z polskim prawem, a jesli chodzi o decyzje sadu amerykanskiego- chociaz  ją znał -  zadecydował zgodnie z polskim prawem: podział majątku  małzenskiego  na połowę w Polsce. Sprawa  owej własnosci jest o tyle skomplikowana, z e  własnosc ta   jest wspólnotową jak tez są jeszcze inni własciciele  mający  w niej udział, nie mówiąc juz o innych posiadlosciach rozwodki w Polsce. Sprawa z punktu widzenia  polskiego sądu do tej pory jest jasna : zniesienie współwlasnosci i podział majatku wspolnotowego bez brania od uwage decyzji amerykanskiego sądu, który z natury rzeczy , jak tez zgodnie z innymi amerykanskimi  regułami prawnymi  i  sądowymi powinien byc wyłacznie terytorialny, lub podporzadkowany sądowi terytorialnemu danego panstwa. Wydawało się, z e sprawy idą w kierunku podzału owej  posiadlosci zgodnie z prawem polskim , nawet uczestnicy  sprawy sądowej jak tez pełnomocnik rowódki dali propozycje przyznania  poszkodowanemu pewnej czesci posiadlosci. Niestety...owa lekarka uwazając ze przegrywa sprawę w polskim sądzie ,  zmieniła zdanie, napisała  pełnomocnictwo na owa całą posiadlosc dla powoda i zwróciła się o pomoc  do sądu amerykanskiego, aby zostało ono podpisane nawet pod karą więzienia, jak tez  pomna na $254 tys  dane   amerykanskiemu adwokatowi. A adwokat ten  mając znajomosci w sądzie zmusił  owego powoda 4-ro tygodniowym wiezieniem   do podpisania przzygotowanego  pełnomocnictwa zrzeczenia  się  owej posiadlosci  okreslonej inaczej niz w amerykanskim dekrecie rozwodowym ,jak tez do podpisania  Quit Claim Deed dla wspomnianej polskiej posiadłosci-przedmiotu postepowania sądowego w Polsce.       Sprawa jest o tyle bulwersujaca,  ze sąd amerykanski decyduje o polskim terytorium, jak tez sąd amerykanski bezposrednio ingeruje w postępowanie  polskiego sądu  chcąc zmienic jego decyzję - stosując  karą więzienia i wymuszenia podpisów w więzieniu. Tego typu postepowanie nie tylko powinno byc napietnowane , ale stac sie przedmiotem debaty  o ingerencji sądu obcego panstwa w terytorialne sprawy w Polsce.  Charles Benson P.S.  Dokumenty do wglądu dla zainteresowanych osób.
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl